List pasterski Biskupa Ełckiego na Adwent 2017 roku

Umiłowani Diecezjanie!
Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski, którego hasłem są słowa: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Ten rok, który minął, był bogaty w różne wydarzenia. Był to rok wielu jubileuszy, a w tym srebrnego jubileuszu naszej diecezji. Wyrażaliśmy Bogu wdzięczność za 25 lat istnienia nowych struktur Kościoła w Polsce, w tym naszej diecezji ełckiej. Takim widocznym jubileuszowym darem dziękczynienia jest tegoroczna bożonarodzeniowa choinka, pochodząca z terenu diecezji ełckiej, która ozdobi plac przed bazyliką św. Piotra w Rzymie.
Czas Adwentu, który dzisiaj rozpoczynamy, jest wspaniałym czasem, by jeszcze bardziej przylgnąć do Boga i uświadomić sobie, co czynić, by jako uczniowie i uczennice Jezusa Chrystusa dobrze przygotować się na spotkanie z Nim. Jest to dobry czas, by zastanowić się, jak wypełnić najważniejszą misję, którą Kościół nam powierza: głosić i dawać świadectwo o Chrystusie, który przyszedł na świat dla naszego zbawienia.
1. Kościół w Adwencie wzywa nas do modlitwy i czuwania
W pierwszą niedzielę Adwentu Kościół wzywa nas, aby postawa oczekiwania na przyjście Chrystusa była obecna w naszych sercach, głoszona podczas liturgii oraz w codziennym życiu. Słowo Boże, które dzisiaj słyszymy, zachęca, aby z całą powagą potraktować ostateczne przyjście Chrystusa: Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie (Mk 13, 33).
Jest to wezwanie skierowane do nas wszystkich, a szczególnie do tych, którzy są tak mocno zaangażowani w sprawy doczesne, że troskę o zbawienie spychają na margines swego życia. Adwent niesie nową szansę i nadzieję nawrócenia – przejścia od grzechu do świętości, ze śmierci do życia. Wszyscy potrzebujemy tej wewnętrznej przemiany, dlatego trwajmy w czujnym oczekiwaniu, przepełnionym modlitwą i wiarą.
Ten czas oczekiwania na Boże Narodzenie uświadamia nam, że jak kiedyś cała ludzkość czekała na przyjście Zbawiciela, tak teraz czeka na Niego każdy człowiek, bo każdy potrzebuje zbawienia, uwolnienia z wszelkich niewoli. Taki jest sens i cel ludzkiego życia: spotkać na tym świecie Boga, przylgnąć do Niego, trwać w tym zjednoczeniu, komunii z Nim i dzielić się radością tego spotkania z innymi. To właśnie Duch Święty jest sprawcą tego spotkania z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa i przylgnięcia do Niego. To Duch Święty jest dawcą mocy, dzięki której możemy nieść Chrystusa innym.
2. Kościół pomaga nam poznać Ducha Świętego i żyć w Nim
Mamy świadomość, że dla wielu ochrzczonych Duch Święty jest „Wielkim Nieznanym”. A więc w tym roku duszpasterskim poznawajmy Osobę Ducha Świętego i odkrywajmy, jak działa w Kościele oraz jak bardzo potrzebujemy
2
Jego mocy, darów i charyzmatów. Jest to wspaniały czas do refleksji nad
sakramentem bierzmowania i jego skutkami oraz obudzenia większej
świadomości, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego.
Na ten czas odkrywania Ducha Świętego pragnę zwrócić się do was,
Drodzy Diecezjanie, do każdego i każdej z was słowami pierwszych chrześcijan, które napisali w katakumbach: Żyj w Duchu Świętym. Jest to ich przesłanie dlawszystkich ochrzczonych uczniów i uczennic Jezusa Chrystusa. Jest to przesłanie skierowane także do nas, żyjących na terenie diecezji ełckiej. Ale, aby żyć w Duchu Świętym, to trzeba Go ciągle poznawać i odkrywać, trzeba wchodzić z Nim w relacje i pozwolić się przez Niego prowadzić. Człowiek żyjący Duchem Świętym staje się Jego świątynią i jest narzędziem Jego działania oraz oddziaływania w świecie. Dlatego zapraszam was w tym roku duszpasterskim do pogłębiania osobistej znajomości Ducha Świętego.
Poznamy i odkryjemy Ducha Świętego przede wszystkim poprzez
słuchanie Słowa Bożego. Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Świętej.
W naszym wyznaniu wiary mówimy: Wierzę w Ducha Świętego, Pana
i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Wyznajemy naszą wiarę w Ducha
Świętego, Ducha Miłości Ojca i Syna, który jest Źródłem życia.
To dzięki Duchowi Świętemu Jezus Chrystus, Jedyny Zbawiciel świata,
zamieszkał między nami. Powtarzamy w czasie wyznania wiary: Za sprawą
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Podczas
chrztu Chrystusa w Jordanie Duch Święty zstępuje na Niego w postaci gołębicy.
Chrystus, przemawiając w synagodze, odnosi do siebie słowa z Księgi Proroka
Izajasza: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ Mnie namaścił. Przed
Wniebowstąpieniem Chrystus obiecuje Apostołom posłać Ducha Świętego, mówi im: On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedziałem (J 14,26).
Od dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty zaznacza swoją aktywną obecność
w życiu Kościoła. To On dzisiaj uobecnia nam Osobę i działanie Chrystusa
w sakramentach, a w szczególności w sakramentach chrześcijańskiej inicjacji,
którymi są: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. To Duch Święty zstępuje na
wodę chrzcielną, która obmywa nas z grzechów i zaszczepia w nas życie Boże.
To Duch Święty uświęca podczas Mszy świętej chleb i wino, aby się stały
Ciałem i Krwią Chrystusa oraz uświęca tych, którzy je przyjmują. To Duch
Święty daje nam siebie i swoje wielorakie dary w sakramencie bierzmowania.
Najbliższe dwa lata duszpasterskie mają nam przypomnieć, że Duch
Święty kontynuuje działanie z mocą w Kościele. To od nas zależy, czy
otworzymy się na Jego dary, na Jego moc, dzięki której możemy pokonać
wszelkie zło i grzech, zagrożenia i trudności. Pamiętajmy, to Duch Święty czyni
nas dziećmi Ojca, braćmi Chrystusa, członkami Kościoła Chrystusowego.
To Duch Święty czyni nas zdolnymi do głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu
i dawania prawdziwego świadectwa Ewangelii. Pamiętajmy, owoce Ducha
Świętego będą obfite w takiej mierze, w jakiej jesteśmy gotowi otworzyć się na
Jego odnawiającą siłę.
3. Wskazania pastoralne
Zachęcam was do wzywania Ducha Świętego, prosząc, by przychodził
z pomocą, kiedy nie potraficie się modlić o Jego dary i żyć mocą tych darów.
Módlcie się o nie indywidualnie, w rodzinie, w parafii. Święty Jan Paweł II,
dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem, wyznał, że jego rodzony ojciec
nauczył go modlitwy do Ducha Świętego. Pewnego dnia ojciec, widząc
zachowanie Karola w kościele jako ministranta, w domu zwrócił się do niego
słowami: Karolu, nie modlisz się dość do Ducha Świętego. Powinieneś się
modlić do Niego. Następnie pokazał mu w książeczce do nabożeństwa modlitwę o dary Ducha Świętego. To była tak ważna chwila, że Karol Wojtyła zapamiętał słowa swojego ojca do końca życia i codziennie modlił się do Ducha Świętego.
Drodzy Rodzice, pokazujcie waszym dzieciom modlitwę o dary Ducha
Świętego. Niech wasz przykład i świadectwo będą dla nich zachętą. Zachęcam
do poznawania Ducha Świętego w gronie rodziny. Niech comiesięczne spotkania modlitewno-ewangelizacyjne będą przez was kontynuowane. Tegoroczne materiały, które otrzymacie od waszych duszpasterzy w czasie kolędy, będą wam pomocne w poznawaniu Ducha Świętego. Całą rodziną poznawajcie Ducha Świętego, Jego dary, aby Nim żyć i Jego mocą przezwyciężać trudności i zagrożenia.
Jesteśmy świadkami, jak bardzo potrzebna jest jedność i miłość w rodzinie.
Otwierajcie się na moc Ducha Świętego i proście Go, by przychodził z pomocą
waszym słabościom. Trwajcie na modlitwie i nie ustawajcie. Do tej modlitwy
zachęcam słowami Maryi: odmawiajcie codziennie różaniec, wypraszając
jedność, miłosierdzie, miłość i pokój.
Zwracam się także do was, kochana młodzieży! Duch Święty, którego
otrzymaliście na chrzcie świętym i w sakramencie bierzmowania, niech pomaga wam dawać świadectwo o Chrystusie w środowiskach, w których toczy się wasze życie. Wy, którzy przygotowujecie się do otrzymania sakramentu bierzmowania, wykorzystajcie dobrze ten czas, abyście mogli z wiarą wypowiedzieć słowa: Pragniemy, by Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Zachęcam do poznawania Ducha Świętego we wspólnocie parafialnej.
Drodzy Kapłani, kontynuujcie odprawianie Mszy świętych wotywnych
w parafiach, w trzecie poniedziałki miesiąca, ku czci Ducha Świętego.
Umacniajcie słowem przepełnionym miłością i mocą Ducha Świętego waszych
parafian. Pamiętajcie ktokolwiek w ten sposób uczci Ducha Świętego to zostanie uczczony przez Niego, a pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze
w ciemnościach. Wszystkich należących do Dzieła Nieustannej Nowenny
Uczniów Jezusa i Odnowy w Duchu Świętym zachęcam do czynnego
zaangażowania się w liturgię tego dnia. Wszystkich, którzy nie są członkami
żadnej z tych grup parafialnych, zachęcam do wyboru jednej z nich, która swoim charyzmatem najbardziej wam odpowiada lub innych istniejących w parafii.
Duch Święty jest głównym sprawcą nowej ewangelizacji, której Kościół
ełcki dzisiaj tak bardzo potrzebuje. Umocnieni Duchem Świętym, podobnie jak
apostołowie, powinniśmy nieść Chrystusa innym, szczególnie tym, którzy
potrzebują światła Ewangelii.
Wszystkim diecezjanom i przebywającym na terenie diecezji życzę
poznawania Ducha Świętego i błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Amen.
+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki

Polacy na misjach wojskowych (spotkanie młodzieży KSMu)

Listopad to przede wszystkim dwie ważne chwile dla wszystkich Polaków. Wraz z początkiem tego miesiąca biegniemy pamięcią do naszych drogich zmarłych. Kolejną ważną chwilą jest dla nas Rocznica Odzyskania Niepodległości i dzień 11 listopada.

Z tej okazji 17 listopada br. w sali Biblioteki Gminnej, młodzież naszego gimnazjum należąca do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, uczestniczyła w niecodziennym spotkaniu.

Naszym gościem i prelegentem był Pan porucznik Wojciech Jóźwiak. Jest On żołnierzem 15. Gołdapskiego  Pułku Przeciwlotniczego 16 Dywizji Zmechanizowanej. Pan porucznik od 1988 roku brał udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na całym świecie. 

W trakcie spotkania młodzież dowiedziała się jak wygląda życie i praca żołnierza. Na czym polega wyjazd na misje. Jakie niebezpieczeństwa są z tym związane, oraz jakie zabawne sytuacje mogą się tam wydarzyć.

Spotkanie upłunęło w przemiłej atmosferze. Serdecznie za nie dziękujemy.

Słowo pasterskie Biskupa Ełckiego przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym

1. W uroczystość Wszystkich Świętych, którą niebawem będziemy przeżywać,
wspominamy świętych i błogosławionych. Poprzez nich wielbimy samego Boga, który jest źródłem wszelkiej świętości. On do niej nas zaprasza: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty (1P 1,14-16) . Na drogę świętości weszliśmy w dniu naszego chrztu świętego.

Świętość jest darem Bożym, własnymi siłami nikt jej nie osiągnie. Do Nieba możemy wejść tylko dzięki krwi Baranka, dzięki Krwi Chrystusa. Oto nasza nadzieja, która nie zawodzi. Jeśli wędrujemy w życiu z Panem, On nas zaprowadzi do Nieba!

Z kolei Dzień Zaduszny jest wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tymdniu wspomina się zmarłych pokutujących w czyśćcu za grzechy. Jedno i drugie święto madługą tradycję chrześcijańską. W tych dniach idziemy na cmentarze, stajemy przy grobach najbliższych i naszych bohaterów narodowych. Idziemy do kościołów, by modlić się i polecać wiernych zmarłych
w Mszach świętych i w wypominkach.

2. Ze smutkiem obserwujemy w naszej Ojczyźnie, która ma korzenie
chrześcijańskie, że szerzy się antychrześcijański Halloween. Jest to powrót do pogaństwa i praktyk demonicznych między innymi w środowiskach szkolnych, a nawet w przedszkolach w formie niewinnej zabawy. Ten zwyczaj sięga do pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. To anglosaskie święto, obce naszej kulturze, jest w sposób sztuczny przenoszone na nasz grunt. Czyni ono pewne zamieszanie w umysłach dzieci i młodzieży. Ten fakt napełnia nas niepokojem, że dzieje się to w katolickiej Polsce.

Pragnę przestrzec wszystkich ochrzczonych przed tym antychrześcijańskim
zwyczajem. Jest to wielkie wyzwanie dla ludzi wierzących. Nie wracajcie do pogaństwa. Nieście w dzisiejszy świat dobrą nowinę o Królestwie Bożym, nieście Jezusa Chrystusa. Proszę was, byście nie brali udziału w zabawach halloweenowych. Jesteście dziećmi Bożymi, odkupionymi Krwią Chrystusa.

Proszę was, katolickich rodziców, chrońcie wasze dzieci i młodzież przed grozą
i strachem związanymi z tym pogańskim zwyczajem. Nie lekceważcie duchowego zagrożenia dla waszych dzieci.
Proszę was, nauczycieli, nie organizujcie w szkołach imprez i zabaw połączonych z przebieraniem się dzieci i młodzieży za istoty ze świata ciemności. Takie zabawy często rujnują duchowość dzieci i młodzieży, nie wnosząc nic pozytywnego i wartościowego.
Proszę was, duszpasterzy, katolickich nauczycieli, a szczególnie katechetów, ukazujcie swoim uczniom tradycję chrześcijańską związaną ze świętymi i zmarłymi oraz przestrzegajcie ich przed nieodpowiedzialną i antychrześcijańską zabawą.
Praktykowanie pogańskiego zwyczaju Halloween jest niezgodne z nauką Kościoła katolickiego (KKK 2126; 2117).

3. Wobec coraz częściej pojawiających się w szkołach różnych praktyk z okazji
uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, zwracam się z apelem do wszystkich duszpasterzy, katechetów, nauczycieli, by podczas prowadzonych zajęć z dziećmi i młodzieżą przygotowywali uczniów do głębokiego przeżycia tej uroczystości, z uwzględnieniem całej jej istoty i prawdy płynącej z Bożego Objawienia, a także należytej powagi.

Ze szczególnym apelem zwracam się do rodziców i gorąco zachęcam, by te szczególne dni w życiu Kościoła – uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny – stały się okazją do modlitwy, aby razem z dziećmi wybrać się na cmentarz, nawiedzić groby bliskich, a także ukazać im chrześcijański sens życia i perspektywę życia wiecznego z Bogiem.
Usilnie zachęcam, by zapoznawać uczniów z pięknymi i wartościowymi
inicjatywami, jakie pojawiają się z okazji uroczystości Wszystkich Świętych, jak np. Marsz Świętych, Noc Świętych, Bal Świętych itp. Włączajcie się w te działania, które poprzez ukazywanie wartości, jakimi kierowali się święci, mają charakter formacyjny i służą kształtowaniu pozytywnych postaw.

4. Kieruje także słowo do was: drogie dzieci i kochana młodzieży, abyście w tych dniach zapytali swoich rodziców, o co prosili Kościół Boży, kiedy przynieśli was do chrztu. Prosili o wiarę, o chrzest, o świętość dla was! Przypomnijcie sobie waszą I Komunię św., jak wyznawaliście wiarę i wyrzekaliście się zła i grzechu. Dlatego zobowiązuję także i was, w imię czystości wiary w Jezusa Chrystusa umiejcie sami odmawiać angażowania się w złe pogańskie doświadczenia. Żyjcie wiarą w Jezusa Chrystusa, wypowiadając: „Jezu, ufam
Tobie!”.
Zachęcam do modlitwy różańcowej. Pamiętajcie, szatan boi się modlitwy różańcowej. Boi się człowieka z różańcem w ręku, bo to jest najlepsza tarcza przeciwko jego podszeptom i atakom. To jest najskuteczniejsza broń, by zwyciężyć zło i szatana. Tę tarczę i broń daje nam Maryja. Zapewniam was, drogie dzieci i droga młodzieży, o mojej modlitwie, modlitwie kapłanów, osób życia konsekrowanego, w waszych intencjach, aby Duch Święty was
umacniał w walce ze złem. Proście Go słowami: „Przyjdź, Duchu Święty!”.
Modlimy się z kapłanami za was, drodzy nauczyciele, katecheci, abyście mieli odwagę żyć swoją wiarą i dawać świadectwo waszej wiary. Za was, drodzy rodzice, abyście dawali Boga waszym dzieciom, bo kto daje Boga, daje zawsze wiele, a kto nie daje Boga, daje zawsze mało. Pamiętamy o was, drodzy nauczyciele i katecheci, i prosimy Matkę Najświętszą, by miała was zawsze w swojej opiece. Na wzór Maryi słuchajcie Boga i dochowujcie Mu wierności, stając się świadkami dobra, prawdy i piękna.

Wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych.

Nie popieram pogaństwa

Są takie elementy amerykańskiej popkultury, które raz za razem wdzierają się do niegdyś konserwatywnej kulturowo Polski. Wcześniej św. Mikołaj został zastąpiony przez zlaicyzowaną maskotkę Coca-Coli, następnie walentynki wyparły wspomnienie św. Walentego, a teraz Halloween próbuje młodemu pokoleniu wywrócić w głowie sens uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego.

Halloween to celtyckie, a zatem pogańskie święto. Związane było z obrzędami Samhain. W średniowieczu nadano mu nazwę All Hallows Eve – co znaczy – Wigilia Wszystkich Świętych. W skrócie Halloween. Halloween polegało na kontaktowaniu się z zaświatami, po to by odkryć przyszłość, nabrać mocy, zaspokoić potrzeby zmarłych. Zwyczaje te można porównać z obchodzonymi w naszej części Europy dziadami, tak dobrze zobrazowanymi przez Adama Mickiewicza w III części jego najważniejszego dramatu. Dziady jednak Kościół katolicki skutecznie wyrugował kilka wieków temu. W miejsce obrządków mających za cel kontakt z duchami, udało się wprowadzić kult zmarłych, polegający na czczeniu ich pamięci i modlitwie za nich. Dzięki temu od XII wieku w Kościele obchodzi się Dzień Zaduszny. 

Wiele osób uśmiecha się pod nosem, kiedy poznaje stanowisko Kościoła na temat Halloween. Najczęściej ludzie używają argumentu: co złego jest w tym, że dzieci przebierają się za czarownice i diabliki? Albo: przecież to tylko zabawa, nie ma w niej nic złego.

Taka oto dynia z zapaloną w niej świecą symbolizuje dusze błąkające się w postaci ogników. Tańce czarownic z diabłami i skrzatami przy ognisku (za te postaci przebierają się dzieci) mają za zadanie skontaktować człowieka z duchami. Wróżby mają na celu zajrzeć w zaświaty, by dowiedzieć się czegoś o nadchodzącej przyszłości. 

Jak wiemy, wróżby to grzech śmiertelny przeciw Panu Bogu, który jest jedynym Panem Czasów. Nie wolno próbować wcielać się w Jego rolę i próbować odkrywać przyszłość, którą zaplanował. Otwieranie się zaś na duchy to zabawa z diabłem w chowanego, ale na takich zasadach, że jedynie człowiek szuka, a diabeł pozwala się znaleźć. Duchy istnieją. Z tym tylko, że dusze zbawione trwają w adoracji Boga, a nie zajmują się ziemskimi zabawami ludzi. Toteż kiedy wywołujemy duchy, możemy mieć pewność, że spotkamy albo duszę potępioną, albo demony.

Wszyscy egzorcyści zwracają uwagę, że problemy opętań i schorzeń psychicznych na tle demonicznym zaczynają się niemal zawsze od niewinnych praktyk. Należą do nich: słuchanie obrazoburczej muzyki, wróżenie, kontaktowanie się z duchami, noszenie talizmanów czy też zabawa w piekło, diabły itp.

Najgorsze jest to, że sukces Halloween związany jest z zyskiem bardzo wielu osób. W okolicach Wszystkich Świętych można zarobić na zniczach i wiązankach. Wytwórcy zabawek i właściciele knajp pozazdrościli widać zysków i chcieliby również coś dla siebie uszczknąć. Ludzie, którzy zarabiają w Polsce na Halloween, zwłaszcza jeżeli są ochrzczeni, sprzeniewierzają się wierze i tradycji dla pieniędzy. Sami ulegają marketingowemu oszustwu, że Halloween to tylko świecka zabawa, na której można zarobić kilka groszy, i organizują coś, co otwiera ich samych i innych ludzi na działanie szatana.

Nie obchodzę Halloween
Nie obchodzę Halloween

I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej – Stacja Dorosłych

Zachęcamy do wzięcia udziału w I Kongresie Misyjnym Diecezji Ełckiej – Stacja Dorosłych, który odbędzie się już w nadchodzącą sobotę w Ełku.

Tak jak ogłaszaliśmy, wyjazd naszych parafian planowany jest w sobotę 21 października o godz. 7:30, autokarem  z placu przy Urzędzie Gminy. Przejazd jest całkowicie darmowy.

Plan naszego sobotniego spotkania w Ełku przedstawia się następująco

9.00 – Msza św. pod przewodnictwem Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego ( Ełk, Al. Jana Pawła II 6).

 

10.00 – „Kościół w drodze”;- przejście do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ełk, ul. M.M. Kolbe 11) Odpowiedzialny za program – Ks. dr Jacek Uchan. Modlitwa różańcowa tajemnica Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia; śpiew

 

Sesja I

10.45 – Przywitanie uczestników

– Konferencja: „Idźcie i głoście”. Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii – ks. dr Marek Bednarski

– Konferencja: Z chrztu świętego i bierzmowania jesteśmy uczniami misjonarzami – O. dr Kazimierz Szymczycha SVD

– Konferencja: Rodzina w wypełnianiu nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście” – ks. dr hab. Franciszek Jabłoński

– Konferencja: Wspólnoty, stowarzyszenia, ruchy kościelne, działające w parafii, w wypełnianiu nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście” – ks. dr Maciej Będziński

– Telemost z misjonarzami i misjonarkami z Togo, wspólna modlitwa różańcowa – tajemnica Zesłanie Ducha Świętego

12.30 – Agapa misyjna. Zwiedzanie wystawy misyjnej

 

Sesja II

13.15 – Spektakl misyjny: Ewangelizacja Oceanii – dzieci z Olecka. Telefoniczne połączenie z misjonarzem ks. Pawłem Zajko, z Papui Nowej Gwinei, wspólna modlitwa różańcowa – tajemnica Wniebowzięcie Maryi

– Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej z PDM ? – Ks. dr Maciej Będziński

– Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej z Dziełem Pomocy Ad Gentes?- Ks. dr Zbigniew Sobolewski

– Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej z MIVA Polska? – Ks. mgr lic. Jerzy Kraśnicki

– Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej ze Zgromadzeniami zakonnymi? – O. mgr lic Andrzej Danilewicz SVD

– Konferencja: Diecezja Ełcka w służbie Kościoła misyjnego. – Ks. mgr Krzysztof Karski

-Telemost z misjonarzami i misjonarkami z Ekwadoru. Odmówienie tajemnicy różańca – Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi.

 

15.15 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji misji. Słowo końcowe i błogosławieństwo – Bp Jerzy Mazur SVD

Powrót do Bań Mazurskich około godz. 18.

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły wybrać się do Ełku zachęcamy do łączności duchowej i pamięci o tym wydarzeniu w osobistych modlitwach.

Informujemy, że istnieje też możliwość oglądania Kongresu w internecie:

Transmisja I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej

link:

http://www.salvetv.pl/multimedia/nasze-transmisje/6449/9-00-i-kongres-misyjny-diecezji-elckiej-stacja-doroslych