List pasterski Biskupa Ełckiego na Adwent 2017 roku

Umiłowani Diecezjanie!
Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski, którego hasłem są słowa: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Ten rok, który minął, był bogaty w różne wydarzenia. Był to rok wielu jubileuszy, a w tym srebrnego jubileuszu naszej diecezji. Wyrażaliśmy Bogu wdzięczność za 25 lat istnienia nowych struktur Kościoła w Polsce, w tym naszej diecezji ełckiej. Takim widocznym jubileuszowym darem dziękczynienia jest tegoroczna bożonarodzeniowa choinka, pochodząca z terenu diecezji ełckiej, która ozdobi plac przed bazyliką św. Piotra w Rzymie.
Czas Adwentu, który dzisiaj rozpoczynamy, jest wspaniałym czasem, by jeszcze bardziej przylgnąć do Boga i uświadomić sobie, co czynić, by jako uczniowie i uczennice Jezusa Chrystusa dobrze przygotować się na spotkanie z Nim. Jest to dobry czas, by zastanowić się, jak wypełnić najważniejszą misję, którą Kościół nam powierza: głosić i dawać świadectwo o Chrystusie, który przyszedł na świat dla naszego zbawienia.
1. Kościół w Adwencie wzywa nas do modlitwy i czuwania
W pierwszą niedzielę Adwentu Kościół wzywa nas, aby postawa oczekiwania na przyjście Chrystusa była obecna w naszych sercach, głoszona podczas liturgii oraz w codziennym życiu. Słowo Boże, które dzisiaj słyszymy, zachęca, aby z całą powagą potraktować ostateczne przyjście Chrystusa: Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie (Mk 13, 33).
Jest to wezwanie skierowane do nas wszystkich, a szczególnie do tych, którzy są tak mocno zaangażowani w sprawy doczesne, że troskę o zbawienie spychają na margines swego życia. Adwent niesie nową szansę i nadzieję nawrócenia – przejścia od grzechu do świętości, ze śmierci do życia. Wszyscy potrzebujemy tej wewnętrznej przemiany, dlatego trwajmy w czujnym oczekiwaniu, przepełnionym modlitwą i wiarą.
Ten czas oczekiwania na Boże Narodzenie uświadamia nam, że jak kiedyś cała ludzkość czekała na przyjście Zbawiciela, tak teraz czeka na Niego każdy człowiek, bo każdy potrzebuje zbawienia, uwolnienia z wszelkich niewoli. Taki jest sens i cel ludzkiego życia: spotkać na tym świecie Boga, przylgnąć do Niego, trwać w tym zjednoczeniu, komunii z Nim i dzielić się radością tego spotkania z innymi. To właśnie Duch Święty jest sprawcą tego spotkania z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa i przylgnięcia do Niego. To Duch Święty jest dawcą mocy, dzięki której możemy nieść Chrystusa innym.
2. Kościół pomaga nam poznać Ducha Świętego i żyć w Nim
Mamy świadomość, że dla wielu ochrzczonych Duch Święty jest „Wielkim Nieznanym”. A więc w tym roku duszpasterskim poznawajmy Osobę Ducha Świętego i odkrywajmy, jak działa w Kościele oraz jak bardzo potrzebujemy
2
Jego mocy, darów i charyzmatów. Jest to wspaniały czas do refleksji nad
sakramentem bierzmowania i jego skutkami oraz obudzenia większej
świadomości, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego.
Na ten czas odkrywania Ducha Świętego pragnę zwrócić się do was,
Drodzy Diecezjanie, do każdego i każdej z was słowami pierwszych chrześcijan, które napisali w katakumbach: Żyj w Duchu Świętym. Jest to ich przesłanie dlawszystkich ochrzczonych uczniów i uczennic Jezusa Chrystusa. Jest to przesłanie skierowane także do nas, żyjących na terenie diecezji ełckiej. Ale, aby żyć w Duchu Świętym, to trzeba Go ciągle poznawać i odkrywać, trzeba wchodzić z Nim w relacje i pozwolić się przez Niego prowadzić. Człowiek żyjący Duchem Świętym staje się Jego świątynią i jest narzędziem Jego działania oraz oddziaływania w świecie. Dlatego zapraszam was w tym roku duszpasterskim do pogłębiania osobistej znajomości Ducha Świętego.
Poznamy i odkryjemy Ducha Świętego przede wszystkim poprzez
słuchanie Słowa Bożego. Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Świętej.
W naszym wyznaniu wiary mówimy: Wierzę w Ducha Świętego, Pana
i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Wyznajemy naszą wiarę w Ducha
Świętego, Ducha Miłości Ojca i Syna, który jest Źródłem życia.
To dzięki Duchowi Świętemu Jezus Chrystus, Jedyny Zbawiciel świata,
zamieszkał między nami. Powtarzamy w czasie wyznania wiary: Za sprawą
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Podczas
chrztu Chrystusa w Jordanie Duch Święty zstępuje na Niego w postaci gołębicy.
Chrystus, przemawiając w synagodze, odnosi do siebie słowa z Księgi Proroka
Izajasza: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ Mnie namaścił. Przed
Wniebowstąpieniem Chrystus obiecuje Apostołom posłać Ducha Świętego, mówi im: On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedziałem (J 14,26).
Od dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty zaznacza swoją aktywną obecność
w życiu Kościoła. To On dzisiaj uobecnia nam Osobę i działanie Chrystusa
w sakramentach, a w szczególności w sakramentach chrześcijańskiej inicjacji,
którymi są: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. To Duch Święty zstępuje na
wodę chrzcielną, która obmywa nas z grzechów i zaszczepia w nas życie Boże.
To Duch Święty uświęca podczas Mszy świętej chleb i wino, aby się stały
Ciałem i Krwią Chrystusa oraz uświęca tych, którzy je przyjmują. To Duch
Święty daje nam siebie i swoje wielorakie dary w sakramencie bierzmowania.
Najbliższe dwa lata duszpasterskie mają nam przypomnieć, że Duch
Święty kontynuuje działanie z mocą w Kościele. To od nas zależy, czy
otworzymy się na Jego dary, na Jego moc, dzięki której możemy pokonać
wszelkie zło i grzech, zagrożenia i trudności. Pamiętajmy, to Duch Święty czyni
nas dziećmi Ojca, braćmi Chrystusa, członkami Kościoła Chrystusowego.
To Duch Święty czyni nas zdolnymi do głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu
i dawania prawdziwego świadectwa Ewangelii. Pamiętajmy, owoce Ducha
Świętego będą obfite w takiej mierze, w jakiej jesteśmy gotowi otworzyć się na
Jego odnawiającą siłę.
3. Wskazania pastoralne
Zachęcam was do wzywania Ducha Świętego, prosząc, by przychodził
z pomocą, kiedy nie potraficie się modlić o Jego dary i żyć mocą tych darów.
Módlcie się o nie indywidualnie, w rodzinie, w parafii. Święty Jan Paweł II,
dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem, wyznał, że jego rodzony ojciec
nauczył go modlitwy do Ducha Świętego. Pewnego dnia ojciec, widząc
zachowanie Karola w kościele jako ministranta, w domu zwrócił się do niego
słowami: Karolu, nie modlisz się dość do Ducha Świętego. Powinieneś się
modlić do Niego. Następnie pokazał mu w książeczce do nabożeństwa modlitwę o dary Ducha Świętego. To była tak ważna chwila, że Karol Wojtyła zapamiętał słowa swojego ojca do końca życia i codziennie modlił się do Ducha Świętego.
Drodzy Rodzice, pokazujcie waszym dzieciom modlitwę o dary Ducha
Świętego. Niech wasz przykład i świadectwo będą dla nich zachętą. Zachęcam
do poznawania Ducha Świętego w gronie rodziny. Niech comiesięczne spotkania modlitewno-ewangelizacyjne będą przez was kontynuowane. Tegoroczne materiały, które otrzymacie od waszych duszpasterzy w czasie kolędy, będą wam pomocne w poznawaniu Ducha Świętego. Całą rodziną poznawajcie Ducha Świętego, Jego dary, aby Nim żyć i Jego mocą przezwyciężać trudności i zagrożenia.
Jesteśmy świadkami, jak bardzo potrzebna jest jedność i miłość w rodzinie.
Otwierajcie się na moc Ducha Świętego i proście Go, by przychodził z pomocą
waszym słabościom. Trwajcie na modlitwie i nie ustawajcie. Do tej modlitwy
zachęcam słowami Maryi: odmawiajcie codziennie różaniec, wypraszając
jedność, miłosierdzie, miłość i pokój.
Zwracam się także do was, kochana młodzieży! Duch Święty, którego
otrzymaliście na chrzcie świętym i w sakramencie bierzmowania, niech pomaga wam dawać świadectwo o Chrystusie w środowiskach, w których toczy się wasze życie. Wy, którzy przygotowujecie się do otrzymania sakramentu bierzmowania, wykorzystajcie dobrze ten czas, abyście mogli z wiarą wypowiedzieć słowa: Pragniemy, by Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Zachęcam do poznawania Ducha Świętego we wspólnocie parafialnej.
Drodzy Kapłani, kontynuujcie odprawianie Mszy świętych wotywnych
w parafiach, w trzecie poniedziałki miesiąca, ku czci Ducha Świętego.
Umacniajcie słowem przepełnionym miłością i mocą Ducha Świętego waszych
parafian. Pamiętajcie ktokolwiek w ten sposób uczci Ducha Świętego to zostanie uczczony przez Niego, a pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze
w ciemnościach. Wszystkich należących do Dzieła Nieustannej Nowenny
Uczniów Jezusa i Odnowy w Duchu Świętym zachęcam do czynnego
zaangażowania się w liturgię tego dnia. Wszystkich, którzy nie są członkami
żadnej z tych grup parafialnych, zachęcam do wyboru jednej z nich, która swoim charyzmatem najbardziej wam odpowiada lub innych istniejących w parafii.
Duch Święty jest głównym sprawcą nowej ewangelizacji, której Kościół
ełcki dzisiaj tak bardzo potrzebuje. Umocnieni Duchem Świętym, podobnie jak
apostołowie, powinniśmy nieść Chrystusa innym, szczególnie tym, którzy
potrzebują światła Ewangelii.
Wszystkim diecezjanom i przebywającym na terenie diecezji życzę
poznawania Ducha Świętego i błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Amen.
+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki